Vi JO-anmäler Utrikesdepartementet – Problemkalendern #23

I går anmälde vi Migrationsverket till Justitieombudsmannen. I dag anmäler vi Utrikesdepartementet.

Under våren 2016 har den svenska ambassaden i Kabul vägrat att ta emot ansökningar om uppehållstillstånd, författade av personer som har tjänstgjort som lokalanställda tolkar för den svenska försvarsmakten i Afghanistan.

Vi menar att Utrikesdepartementet har, genom den svenska ambassaden i Kabul, agerat på ett sätt som strider mot hur en svensk förvaltningsmyndighet ska agera enligt Förvaltningslagen. Som framgår av TT i Svenska Dagbladet har tjänstemän på ambassaden vägrat att ta emot ett flertal skyddssökande tolkars skriftliga ansökningar om uppehållstillstånd.

Därutöver har Migrationsverket bett ambassaden om hjälp att handlägga ett tillståndsärende som rörde en tidigare anställd lokaltolk efter att Migrationsdomstolen återförvisat ärendet till Migrationsverket.

Migrationsdomstolen gjorde nämligen bedömningen att ambassaden har möjlighet att ”ta emot och utreda ett tillståndsärende om den bedömer att det finns särskilda skäl för det”, i enlighet med Migrationsverkets föreskrifter:

Den 10 mars 2016 svarade ambassaden att den inte hade möjlighet att handlägga migrationsärenden eftersom tjänstemännen saknade ”resurser, erfarenhet och kompetens avseende dessa ärenden”.

Sammantaget anser vi att tjänstemän på ambassaden i Kabul har agerat på ett sätt som strider mot Förvaltningslagens fjärde och tionde paragraf. Utrikesdepartementets personal har inte varit behjälpliga vid myndighetsutövning mot enskild. Utrikesdepartementets personal har nekat ett flertal tolkar möjligheten att inkomma med handlingar.

Agerandet strider mot hur en förvaltningsmyndighet ska förhålla sig till enskild. Därför väljer vi nu att anmäla Utrikesdepartementet till riksdagens ombudsmän.