Justitieministern vill inte ta emot besök

Med Migrationsdomstolens dom har tolkfrågan hamnat i ett nytt läge. Det finns nu en lagakraftvunnen dom som ger tolkarna rätt att söka uppehållstillstånd på ambassaden i Kabul. De behöver inte åka till Sverige för att söka asyl.

Från kampanjens sida har vi redan tidigare hört av oss till justitieminister Morgan Johansson för att ge honom saklig information om läget när det gäller tolkarna. Vi finner det angeläget att vi får tala direkt med ministern. Det är uppenbart att myndigheterna inte har gjort sitt yttersta för att lösa frågan. Vi menar därför att inget mindre än ett direkt samtal mellan oss som driver tolkfrågan och ansvarigt statsråd kan accepteras. Alltför många tjänstemän på såväl regeringsnivå som myndighetsnivå har gjort sitt bästa för att obstruera rättvisan.

Vi skrev därför ett brev till ministern och bad om företräde. Hans assistent har emellertid meddelat att han inte vill träffas, vilket vi beklagar.

wessman

Vi har därför upprepat vår begäran om att få möta justitiministern direkt.

svartillwessman

Att tolkfrågan har kört fast juridiskt på myndighetsnivå är uppenbart. Myndigheterna kommer inte själva att reda ut sina problem utan det krävs ett ingripande från den överordnade instansen – regeringen. Socialdemokraterna var det parti som i oppositionsställning var mest klarsynt i tolkfrågan och det är inte heller den nuvarande regeringen som har skapat den rättsliga röra som nu råder. Förutsättningarna för justitieminister Morgan Johansson att ställa tillrätta det som har blivit fel är mycket goda.

Fem frågor till Migrationsverket och Försvarsmakten

Den 5 april ska försvarsutskottet i riksdagen träffa Migrationsverket och Försvarsmakten för att informera sig om situationen för de lokaltolkar som arbetade för de svenska styrkorna i Afghanistan.

Med anledning av den dom som kom 7 mars och som nu vunnit laga kraft har situationen förändrats. Migrationsdomstolen beviljade uppehållstillstånd för tre tolkar i strid mot Migrationsverkets uppfattning. Domen förändrar den juridiska spelplanen och kräver att både Migrationsverket och Försvarsmakten ändrar på tidigare fattade beslut.

Kampanjledningen har skickat ett antal frågor till ledamöterna i försvarsutskottet som bör ställas till myndigheterna.

1. Med tanke på att den ”särskilda ordningen” som skulle ordna så att de tolkar som var i behov av skydd fick komma till Sverige som kvotflyktingar har anmälts till JO, anser ni den vara rättssäker?

Den ”särskilda ordningen”, även kallat ”särskilda förfarandet” tillkom 2013 efter att tolkarnas situation uppmärksammats i medierna. Tanken var att Försvarsmakten skulle intervjua alla tolkar och andra lokalanställda för att undersöka deras behov av skydd. Därefter skulle de som behövde skydd tas till Sverige via UNHCR och kvotflyktingprogrammet. Denna process avslutades sommaren 2014.

När Migrationsverket och Försvarsmakten förklarade att den sista tolken var på plats i Sverige visade det sig att det fanns ytterligare ca 20 tolkar som undrade varför de inte fick erbjudande om att komma till Sverige.

Därefter har en juridisk process pågått där advokaterna David Loveday och Ulf Öberg företrätt ett par av de tolkar som inte fick komma med i den ”särskilda ordningen”. Det är denna process som har lett fram till att ärendet JO-anmäldes.

Läs mer:

Detta har hänt
http://tolkarna.se/detta-har-hant-2/

JO-anmälan
http://tolkarna.se/jo-anmalan/

Inga beslut förklaras
http://tolkarna.se/inga-beslut-forklaras-problemkalendern-5/

2. Hur många lokaltolkar har Försvarsmakten haft i sin tjänst i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014? Har Försvarsmakten genomfört säkerhetsgranskning av alla dessa?

Försvarsmakten har vid upprepade tillfällen försäkrat att alla tolkar har fått genomgå säkerhetsprövningar. Trots detta har ledningen för kampanjen ”Tolkarna” gång på gång visat att detta inte stämmer. Även oberoende journalister har visat samma sak. Det kan därför omöjligen vara så att Försvarsmakten har varit i kontakt med alla tolkar.

Läs mer:

Fyra exempel på hur försvarsmakten har gjort fel
http://tolkarna.se/fyra-exempel-pa-hur-forsvarsmakten-har-gjort-fel/

Afghansk tolk: Jag är trött på min situation
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6384662

Försvarsministern kommenterar tolkfrågan på Folk och försvar
http://tolkarna.se/forsvarsministern-kommenterar-tolkfragan-pa-folk-forsvar/

Möt Nasrin, den kvinnliga tolken som Sverige inte vill hjälpa
http://tolkarna.se/mot-nasrin-den-kvinnliga-tolken-som-sverige-inte-vill-hjalpa-problemkalendern-23/

3. Migrationsdomstolen har i en dom daterad den 7 mars 2016 beslutat att tre tolkar har rätt till permanent uppehållstillstånd med hänvisning till Europakonventionen och 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen. Kommer denna dom att vara vägledande för Migrationsverket när myndigheten bedömer nya ansökningar om uppehållstillstånd?

Redan hösten 2014 konstaterade Migrationsdomstolen i en dom att Europakonventionen och 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen var lagrum som Migrationsverket var tvunget att ta hänsyn till. En sökande hade överklagat Migrationsverkets avslag och domstolen beslöt att återförvisa ärendet till Migrationsverket igen.

När verket återkom med ett nytt avslag överklagades det igen och denna gång biföll Migrationsdomstolen överklagandet. I domen kritiserade domstolen Migrationsverket och menade att verket agerat i strid mot domstolens tidigare anvisningar.

Läs mer:

Europakonventionen gäller för tolkarna
http://tolkarna.se/europakonventionen-galler-for-tolkarna-problemkalendern-11/

Ägnar sig migrationsverket åt domstolstrots?
http://tolkarna.se/agnar-sig-migrationsverket-at-domstolstrots-problemkalendern-12/

4. Den som söker uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen har rätt att lämna in sin ansökan på ambassaden i det land hon eller han befinner sig. Kommer Migrationsverket att acceptera att ansökningar om uppehållstillstånd lämnas in på svenska ambassaden i Kabul?

Asyl kan inte sökas på en svensk ambassad. Däremot är det möjligt att ansöka om andra former av uppehållstillstånd. Av Migrationsverkets egna föreskrifter framgår att ansökan om uppehållstillstånd i enlighet med 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen får lämnas in på ambassaden i Kabul.

Tidigare har Försvarsmakten gått ut med felaktiga uppgifter om att tolkarna måste söka sig till tredje land och där skriva in sig som flyktingar hos UNHCR. Konsekvensen har blivit att tolkarna gjort riskfyllda resor till andra länder förgäves, där vissa tolkar frihetsberövats i väntan på utvisning tillbaka till Afghanistan.

Migrationsverket har därtill även instruerat sina tjänstemän samt UD om att de inte får beakta tolkarnas skyddsskäl, trots att myndigheterna uppmanat tolkarna att söka sig till tredje land för att där kunna söka skydd som kvotflykingar.

Läs mer:

Tjänstemän instrueras att inte fråga om hoten
http://www.dn.se/arkiv/dn-nyheter/tjansteman-instrueras-att-inte-fraga-om-hoten

Myndigheterna motarbetar varandra
http://tolkarna.se/myndigheter-fortsatter-motarbeta-varann-problemkalendern-16/

Tolken som blev fängslad och deporterad
http://tolkarna.se/tolken-som-blev-fangslad-och-deporterad-problemkalendern-8/

Försvarsmakten försåg tolkarna med felaktig information
http://tolkarna.se/problemkalendern-dag2/

5. Givet att Migrationsverket accepterar domen från den 7 mars i år, kommer myndigheten att medverka till att tolkarna får tillgång till rättshjälp?

Migrationsdomstolens dom från 7 mars 2016 visar att tolkarna har rätt till skydd i Sverige, inte såsom asylsökande, utan med hänvisning till Europakonventionen och 5 kap. 3 a § tredje stycket 3 utlänningslagen. Med tanke på hur svårt det har varit för tolkarna att få gehör för sin sak och de många felaktigheter som myndigheterna har gjort är det rimligt att staten står för deras rättshjälp. Staten har agerat fel och borde därför nu göra vad som står i dess makt att rätta till sina misstag.

Läs mer:

Därför behöver tolkarna rättshjälp
http://tolkarna.se/darfor-behover-tolkarna-advokathjalp-problemkalendern-20/

Myndigheterna vill inte erkänna tolkarnas juridiska ombud
http://tolkarna.se/myndigheterna-vill-inte-erkanna-tolkarnas-juridiska-ombud-problemkalendern-19/

Första steget mot rättvisa för tolkarna

7 mars meddelade Migrationsdomstolen i Malmö att den beslutat att tre tolkar har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Beslutet är en viktig seger för alla som kämpat för rättvisa för tolkarna, och ett kvitto på att allt ekonomiskt stöd som inkommit till kampanjen inte har varit förgäves.

Migrationsdomstolen menar att 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen plus Europakonventionen gäller för tolkarna. De har rätt till uppehållstillstånd på grund av ”särskild anknytning till Sverige”. Beslutet är helt avgörande för frågans fortsatta hantering.

För det första betyder domen att den ”särskilda ordningen” som den förra regeringen upprättade inte längre har någon betydelse. Det som var ”lösningen” på problemet, men som vi från kampanjens sida menar är roten till det onda, har inte längre någon relevans.

Tanken med den ”särskilda ordningen” har hela tiden varit att Försvarsmakten själv ska kunna välja vilka tolkar som ska få skydd i Sverige och vilka som inte ska få det. På detta sätt fick 21 tolkar med familjer komma till Sverige som kvotflyktingar.

Men Migrationsdomstolens beslut betyder att alla tolkar som kan visa att de har arbetat för Sverige kan ansöka om uppehållstillstånd på ambassaden i Kabul. De kan inte söka asyl, för det kan bara sökas i Sverige, men de kan söka uppehållstillstånd med hänvisning till 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen.

Detta betyder alltså att staten kan avskaffa den ”särskilda ordningen”. Den är från och med nu irrelevant, vilket vi ska vara tacksamma för eftersom det är den ”särskilda ordningen” som har orsakat hela det rättsliga haveriet.

För det andra avslöjar Migrationsdomstolen hur Migrationsverket inte har velat respektera en domstols utlåtande. Domstolen skräder inte orden:

Ur Migrationsdomstolens dom.
Ur Migrationsdomstolens dom.

Bakgrunden är att det finns en tidigare dom där Migrationsdomstolen skickade tillbaks ett ärende där den förklarade att Migrationsverket var skyldigt att beakta Europakonventionen och 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen.

Migrationsverket kunde emellertid inte smälta detta nederlag utan valde att ifrågasätta domstolens rätt att ge anvisningar till myndigheten. Migrationsdomstolen är inte en prejudicerande instans, menade generaldirektören. Istället för att följa anvisningarna förklarade verkets stabsjurist att tolkarnas ansökan om uppehållstillstånd inte skulle prövas med hänsyn till situationen i Afghanistan.

Närmare domstolstrots än så kan man knappast komma. Det är därför som Migrationsdomstolen så tydligt i sin dom kritiserar verket.

Från kampanjens sida finner vi det mer än bara anmärkningsvärt att en svensk myndighet på detta sätt vägrar följa anvisningar från en domstol. Vi förutsätter att detta får politiska återverkningar.

Till sist vill vi också uppmärksamma en nyhet som kom samma dag som domen. Försvarsmakten har till sist erkänt att den inte genomfört en säkerhetsgranskning av alla tolkar som har tjänstgjort för Sverige. Erkännandet satt långt inne och vi har från kampanjens sida gång på gång visat att Försvarsmaktens gått ut med felaktiga uppgifter. Nu har myndigheten erkänt att inte alla tolkar har erbjudits hjälp.

Källa: SR Ekot.
Källa: SR Ekot.

Försvarsmakten påstår nu att den inte ens vet hur många tolkar som har tjänstgjort för Sverige. Hur kan en svensk myndighet inte veta vilka man har haft anställda? Återigen vittnar detta om att den ”särskilda ordningen” saknar all form av rättssäkerhet.

Tolkarna väntar på ditt svar Morgan Johansson

”Bäste statsråd!

Vi som företräder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas kampanj ’Tolkarna’ skulle vilja träffa dig för att presentera vår syn på problemet med de lokalanställda tolkar som Sverige anlitade i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014.”

Så börjar det brev kampanjledningen författade och som har varit Justitiedepartementet tillhanda sedan början av februari månad. Ännu har ingen representant från regeringen tagit kontakt med oss för att prata om tolkarnas situation.

Vi som företräder kampanjen vill träffa justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att prata om tre saker:

  • Vi vill redogöra för det underlag vi har samlat på oss om tolkarna och om deras säkerhetssituation, information som vi tvivlar på att svenska myndigheter har kännedom om.
  • Vi vill dela med oss av den bevisföring vi har tillgång till som visar hur ärendet har satt grundläggande rättssäkerhet ur spel och som inte är förenligt med hur en rättstat som Sverige får agera.
  • Vi vill presentera våra förslag på hur ärendet kan skötas framgent på ett rättssäkert sätt som inte kräver några ändringar i gällande lagstiftning.

Hela brevet går att läsa här nedan:

Brev

Det är nu bråttom. Säkerheten försämras för varje dag i Afghanistan. De lokalanställda tolkar som tjänstgjort med den svenska försvarsmakten riskerar därför att fara illa eftersom de betraktas som landsförrädare av det regeringsfientliga styrkorna i Afghanistan.

Morgan Johansson, tolkarna väntar på ditt svar. Kampanjledningen ber om ett möte för att presentera rådande lägesbild och förslag på hur vi kan lösa problemet. Låt oss diskutera om hur vi ska gå tillväga framgent och hur vi på bästa sätt kan ta hand om de människor som nu lever under dödshot på grund av det Sverige bett dem göra.

Fyra exempel på hur Försvarsmakten har gjort fel

I lördags skrev DN om åtta efterlämnade tolkar som inte fått sina skyddsskäl prövade i samband med avslutad anställning. Det är andra gången på kort tid som kampanjledningen försett DN med trovärdiga uppgifter som visat hur hanteringen av tolkarna har misskötts.

Den förra regeringen, Migrationsverket och Försvarsmakten har hela tiden meddelat att man har gjort så gott man kunnat för att bistå tolkarna, något som kampanjledningen gång på gång har kunnat vederlägga. Lördagens nyhet är inget undantag och visar att Sverige som land inte har varit uppgiften mogen att agera statsmakt i Afghanistan, ett åtagande vars efterdyningar fortfarande skapar huvudbry för berörda myndigheter och den nya regeringen.

Försvarsmaktens uttalande om att samtliga tolkar har fått genomgå säkerhetsbedömningar stämmer alltså inte, åtminstone åtta tolkar har aldrig erbjudits tillfälle att få sina skyddsskäl prövade i samband med avslutad anställning.

Kampanjledningen kan nu visa hur Försvarsmakten har misskött ärendet vid fyra tillfällen:

1. Försvarsmakten har uppmanat tolkar som myndigheten inte har bedömt ha skyddsskäl att ta sig till ett tredje land för att söka asyl.
FM_SMS_offentlig_handling
En uppmaning som Försvarsmakten sedan beklagat sig över i samtal med Sveriges Radio. Bortsett från att resorna är riskfyllda för tolkarna kan inte tolkarna registrera sig själva som kvotflyktingar.

2. Försvarsmakten har i samtal med en lokaltolk hävdat att en asylansökan i Sverige är synonymt med inreseförbud till Afghanistan.falskinfo Ett påstående som är felaktigt och kan inte betraktas som något annat än ett försök att påverka tolkens vilja till att söka asyl i Sverige. Hela dokumentet går att läsa här: FM_dok_felaktigt_om_asyl

3. Överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén sade i samband med årets Folk & Försvar konferens att Försvarsmakten har ”lämnat underlag för samtliga tolkar” till Migrationsverket. Det uppgav han i ett P1-morgon reportage, 08:14 in i klippet. Samma dag kontaktades kampanjledningen av Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth som tydliggjorde att ÖB hade uttryckt sig felaktigt. ÖB åsyftade nämligen de tolkar som redan var i Sverige, inte de tjugotal som lämnats kvar i Afghanistan (se sista uppdatering).

4. Och i lördags fick vi höra hur åtta tolkar inte ens har fått genomgå en säkerhetsprövning, något Försvarsmakten försöker bestrida trots att kampanjledningen har kunnat bevisa motsatsen, vilket fick DN att skriva om nyheten.

Försvarsmaktens ageranden i tolkfrågan riskerar att undergräva förtroendet för myndigheten, något kampanjledningen beklagar. Emellertid kan vi som engagerat oss i denna fråga inte förhålla oss passivt när tidigare kollegor till svensk myndighetspersonal riskerar att fara illa. I synnerhet då den förra regeringen, Migrationsverket och Försvarsmakten konsekvent låter påskina att de har gjort så gott de kunnat och inte vid mindre än tre tillfällen hävdat att de ”löst” tolkfrågan.

Vilken slutsats kan vi dra av lördagens nyhet?

Åtminstone åtta tolkar har inte genomgått en säkerhetsprövning trots Försvarsmaktens försäkran om motsatsen. En uppenbar frågeställning blir då om det finns fler efterlämnade tolkar som inte genomgått en säkerhetsprövning?

En annan fråga är om Försvarsmakten har mage att axla sitt påstående om att brist på kunskap om tolkarna och otillräckliga personalresurser var anledningen till varför flertalet tolkar inte erbjöds tillfälle att genomgå en säkerhetsprövning? Det har myndigheten uppgett vid samtal med chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura under ett möte den 2 oktober 2015. Det framgår i det mötesprotokoll som kampanjledningen har begärt ut av Försvarsmakten:
Möte_JO_och_FM_oktober2015

Dessa uppgifter ger vid handen att flertalet tolkar inte har fått genomgå en säkerhetsprövning och att det därför finns fog för att ytterligare tolkar inte erbjudits denna möjlighet. Därmed finns det fler indicier som pekar på att den lösning förra regeringen skapade med berörda myndigheter, den så kallade ”särskilda ordningen”, inte är rättssäker.

Kampanjledningen rekommenderar därför regeringen att skrota den ”särskilda ordningen” och säkra alla tolkars rätt till prövning. Den makten har regeringen och med hjälp av Migrationsverket kan de se till att så blir fallet. Alla tolkar som vill och som kan visa att de tjänstgjort med den svenska försvarsmakten bör beredas möjlighet att söka asyl.

Ett sådant beslut skulle inte bara gynna tolkarna, det skulle även gynna Försvarsmakten och Migrationsverket som därmed inte skulle behöva granskas av en kampanjledning som konsekvent kunnat leda i bevis hur ärendet har misskötts, med ett potentiellt grusat förtroende för myndigheterna som följd.

Säkerhetsläget för tolkarna var dåligt redan 2012

I ett nyhetsinslag i TV4 hävdar Försvarsmakten att den inte kan hjälpa de tolkar som nu finns i Afghanistan och som fruktar för sina liv.

I inslaget säger Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten, att det är trist att säkerhetsläget har förändrats, men att tolkarna inte längre är anställda av myndigheten och att den därför inte kan göra något. Myndigheten kan bara göra vad lagen säger att den ska göra.

Det är högst oklart varför Försvarsmakten uttrycker sig på detta vis eftersom säkerhetsläget inte var bra heller 2012, när hela den här historien började.

Det som startade debatten om tolkarna var att 24 av dem skrev ett brev till UD sommaren 2012. Det stod då klart att Sverige tillsammans med de andra ISAF-länderna skulle dra tillbaka sina styrkor till 2014. Successivt skulle ansvaret för säkerheten lämnas över till de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Det var när detta blev känt som tolkarna förstod att de behövde se över sin egen säkerhet. Säkerhetsläget var då precis som nu inte bra. Att situationen i Afghanistan blivit ännu värre på senare tid betyder inte att allt var lugnt 2012.

Istället är det den förra regeringens misslyckade hantering av tolkfrågan som har gjort att ärendet dragit ut på tiden.

Vi har i många inlägg beskrivit hur den ”särskilda ordningen” som alliansregeringen skapade orsakat en situation där rättssäkerheten satts ur spel. Allmänheten förväntar sig att myndigheterna ska agera rättssäkert och så länge myndigheterna inte gör detta kommer frågan att komma tillbaka på nytt.

På en punkt har dock Försvarsmakten rätt och det är att den saknar de legala förutsättningarna för att lösa problemet. Det är inte Försvarsmaktens uppgift att besluta om uppehållstillstånd. Det är regeringen och Migrationsverket som äger den frågan. Här väntar vi alltjämt på ett besked från regeringens sida om hur den tänker lösa problemet.

Försvarsministern kommenterar tolkfrågan på Folk & Försvar

Under gårdagens Folk och Försvar, kommenterade försvarsminister Peter Hultqvist hanteringen av de afghanska tolkarna efter att frågan ställts av publiken.

I klippet (35:30 – 36:58) uppger försvarsministern att Sverige har ”tagit emot en ansenlig del tolkar” men nämner inte att Sverige har lämnat en lika ansenlig del kvar i ett allt osäkrare Afghanistan. 21 tolkar har fått komma till Sverige via den lösning svenska staten och berörda myndigheter (Försvarsmakten och Migrationsverket) skapade, den så kallade ”särskilda ordningen”, som innebar att vissa tolkar fick komma till Sverige som kvotflyktingar inom ramen för UNHCR:s vidarebosättningsprogram.

Kampanjledningen vill ta tillfället i akt att påminna försvarsministern att det är samma ”särskilda ordning” som har lämnat ett tjugotal tolkar kvar i Afghanistan på oklara grunder och att det är samma ”särskilda ordning” som har JO-anmälts eftersom den ansetts vara allt annat än rättssäker.

Den ”särskilda ordningen” är således inte en bra lösning och bör avskaffas med omedelbar verkan. Lösningen har frihetsberövat tolkar och skapat stort lidande hos tidigare kollegor till svensk myndighetspersonal och har vid inte mindre än tre tillfällen sagts ha löst tolkfrågan, ett tjugotal efterlämnade tolkar till trots.

Kampanjledningen har vid flertalet tillfällen tydliggjort hur frågan kan lösas med gällande lagstiftning. Det som behövs nu är – tvärtemot vad försvarsministern säger – att justitiedepartementet och försvarsdepartementet vägleder myndigheterna, inte betraktar ärendet från läktarplats.

Försvarsmakten och Migrationsverket klarar inte av att lösa frågan tillsammans eller på egen hand. Tvärtom, har vi här på hemsidan visat hur myndigheterna motarbetar varandra. Försvarsmakten anser att det var felaktigt att skicka tolkarna på riskfyllda resor till ett land utanför Afghanistan för att få sina ärenden prövade. Men Migrationsverket fortsätter med denna uppmaning för att i nästa steg instruera tjänstemän på svenska utlandsmyndigheter att inte fråga om tolkarnas skyddsskäl, anledningen till varför tolkarna företar dessa riskfyllda resor till att börja med.

Försvarsministern säger att Sverige har bistått tolkarna ”sen kan vi diskutera vad som är tillräckligt i sammanhanget”. Tolkarna är kollegor till svensk myndighetspersonal och har varit helt avgörande för den svenska försvarsmakten i Afghanistan. Utan dem hade Försvarsmakten inte kunnat göra sitt jobb.

Det minsta man kan begära är att de efterlämnade tolkarna åtminstone får sitt ärende prövat enligt svensk rätt.

Försvarsmakten uppger i samtal med JO och till DN att bara tolkar som har avslutat sin tjänstgöring vid årsskiftet 2013/2014 har fått ingå i den ”särskilda ordningen”. Något kampanjledningen har kunnat vederlägga då tolkar kom till Sverige redan under 2013 enligt Migrationsverket.

Migrationsverket har i sin tur valt att gå emot Migrationsdomstolens dom som i praktiken innebär att tolkarna kan söka asyl i Sverige via Afghanistan med anledning av Europakonventionen, en svensk lag sedan 1995 som stadgar att tolkarnas fri- och rättigheter måste säkerställas. Tolkarna har även möjlighet att söka uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul. Det framgår av Migrationsverkets egna föreskrifter men det förutsätter att Migrationsverket slutar obstruera genom att instruera tjänstemän att inte fråga om tolkarnas skyddsskäl.

Om det är någonting vi har lärt oss efter drygt tre år, är det att myndigheterna är i stort behov av politisk ledning och att de vid varje givet tillfälle i denna fråga, fortsätter att undergräva tilltron till sig själva genom slarviga och moraliskt förkastliga uttalanden.

— Uppdatering 10.00 —

Överbefälhavare Micael Bydén kommenterar i dag hanteringen av tolkarna i Sveriges Radio. I P1-morgon (08.14 in i klippet) uppger Bydén att Försvarsmakten har ”lämnat underlag för samtliga tolkar” till Migrationsverket för behandling. ”Vi har överlämnat det till ansvarig myndighet, Migrationsverket, som sedan har att hantera det” säger han.

Detta är en nyhet då Försvarsmakten nu även lämnat underlag till Migrationsverket för tolkar som myndigheten tidigare inte ansett ha haft skyddsskäl. Denna vändning i ärendet beror troligtvis på den mediala uppmärksamhet kampanjen och de juridiska ombuden har skapat, något som välkomnas av kampanjledningen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Enligt Försvarsmaktens överbefälhavare har nu underlag för samtliga tolkar som varit i den svenska försvarsmaktens tjänst lämnats till Migrationsverket för behandling. Förhoppningsvis följer Migrationsverket nu den vägledande dom i Migrationsdomstolen som uppger att tolkarna har en lagstadgad rätt till prövning.

— Uppdatering 16.00 —

Efter samtal med Försvarsmaktens pressekreterare Jesper Tengroth, har det nu framgått att överbefälhavare (ÖB) Micael Bydén åsyftade de tolkar som redan har fått komma till Sverige, inte de tolkar som fortfarande är kvar i Afghanistan.

Vi är med andra ord tillbaka på ruta ett. ÖB:s uttalande om att Försvarsmakten har ”lämnat underlag för samtliga tolkar” rör alltså bara de tolkar som är i Sverige och som Försvarsmakten felaktigt påstår, endast berör tolkar som har avslutat sin tjänstgöring vid årsskiftet 2013/2014.

Med denna uppdatering borde behovet av politisk styrning och vägledning ha tydliggjorts med all önskvärd tydlighet.

Rättslösheten summeras – Problemkalendern #24

Med dagens inlägg avslutas Problemkalendern. Kampanjledningen har i 24 dagar beskrivit varför tolkarna är i behov av skydd, hur den svenska staten och berörda myndigheter har misskött ärendet och på vilket sätt problemet kan lösas.

Behovet av en skyndsam och rättssäker lösning är av största vikt för de kvarlämnade tolkarna i Afghanistan med anledning av det försämrade säkerhetsläget, men även framgent så länge Sverige fortsätter skicka trupp till oroshärdar med ambitionen att stävja mänskligt lidande.

Det första regeringen behöver göra nu är att skrota den ”särskilda ordningen” som upprättades för att bistå tolkarna efter mediala påtryckningar. Den är inte rättssäker och har utsatt tolkarna för lidande och onödiga risker samtidigt som ett 20-tal tolkar har lämnats kvar i Afghanistan på oklara grunder. Sverige kan bistå tolkarna på ett rättssäkert sätt med nu gällande lagstiftning.

Kampanjledningen redogör här för två rättssäkra lösningar:

  • Den svenska ambassaden i Kabul kan utfärda uppehållstillstånd om det anses föreligga ”särskilda skäl för det”. Den möjligheten har ambassaden, det framgår av Migrationsverkets egna föreskrifter. Nog borde ett särskilt skäl vara att den svenska staten inte vill utsätta tolkarna för riskfyllda resor till svenska ambassader utanför Afghanistan? Migrationsverket behöver dock sluta uppmana tjänstemän att inte fråga om tolkarnas skyddsskäl. Att tolkarna är utsatta för hot på grund av samröre med den svenska försvarsmakten är ju skälet till varför de har tagit kontakt med den svenska ambassaden till att börja med.
  • Europakonventionen har gällt som lag i Sverige sedan 1995. Den förpliktigar att tolkarnas fri- och rättigheter måste säkerställas. Att tolkarna kan anses omfattas av konventionen har fastställts i en dom i Migrationsdomstolen. I praktiken innebär domen att tolkarna har rätt att söka asyl i Sverige från Afghanistan, trots att de inte befinner sig i Sverige.

Tolkarna har varit helt avgörande för den svenska försvarsmakten i Afghanistan. Utan tolkarna hade Försvarsmakten inte kunnat göra sitt jobb. Tolkarna är därmed kollegor till svensk myndighetspersonal. Man lämnar inte kollegor efter sig på slagfältet. Punkt.

Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl skriver om tolkarna i dag. Lifvendahl summerar den rättslösa hanteringen på ett förtjänstfullt sätt och understryker den hederskodex som är att inte lämna kollegor efter sig på slagfältet.

Screen Shot 2015-12-24 at 09.06.22Screen Shot 2015-12-24 at 08.59.46

”Det rimliga och hedervärda vore att låta tolkarna söka uppehållstillstånd i Sverige på den svenska ambassaden i Kabul, för att tolkarna inte ska behöva genomföra riskfyllda resor till ett tredje land.”

”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) bistår aktivt tolkarna genom att samla in pengar till deras advokatkostnader. SVF kräver inte, nota bene, att alla tolkar ska beviljas asyl, för det är inte självklart att alla har asylskäl. Vad de kräver är att de kvarvarande tolkarna som vill och kan visa att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten ska få chansen att söka asyl och prövas i enlighet med svensk lag.”

Det är nu hög tid att avföra denna följetång från svensk politik genom att garantera de kvarlämnade tolkarnas lagstadgade rätt till prövning. Socialdemokraterna var kritiska till hanteringen av tolkarna under sin tid i opposition. Nu sitter partiet i regeringsställning och kan lösa problemet.

Regeringen kan slå två flugor i en smäll43 procent av de asylsökande under första veckan i december kom från Afghanistan. 81 procent ensamkommande barn kom från Afghanistan under samma period. Varför tar inte regeringen tillfället i akt att dels säkerställa tolkarnas fri- och rättigheter, dels sätta tolkarna i arbete för att avhjälpa rådande tolkbrist i Sverige?

Det har framgått med all önskvärd tydlighet att vare sig Försvarsmakten eller Migrationsverket klarar av att lösa frågan om tolkarna på egen hand. Myndigheterna är i stort behov av politisk ledning. Sittande regering har alla förutsättningar att lösa problemet. Visa svenska folket att ni klarar av att sätta punkt för den rättsliga röra som alliansregeringen skapade och som de berörda myndigheterna inte förmår avstyra.

DN skriver om hotbilden mot tolkarna – Problemkalendern #22

I dag skriver DN på nyhetsplats om lokaltolkarna i Afghanistan och om den kampanj Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har lanserat för att finansiera tolkarnas advokatkostnader.

Screen Shot 2015-12-22 at 08.23.47

I reportaget framkommer uppgifter om ett möte mellan Tone Tingsgård, ansvarig utredare för Sveriges civila och militära bidrag i Afghanistan, och åtta tolkar som samtliga har arbetat med den svenska försvarsmakten. Tolkarna har överlämnat ett signerat brev där de redogör för den hotbild som har skapats mot dem enkom på grund av tjänstgöring i den svenska försvarsmakten. I samma reportage berättar DN även om en tolk som har utsatts för ett mordförsök och som har arbetat för Försvarsmakten i Afghanistan.

Det är kampanjledningen som har försett DN med brevet och fullständig polisrapport avseende mordförsöket på den tolk som har arbetat med den svenska försvarsmakten.

Med anledning av artikeln i DN vill kampanjledningen tydliggöra allvaret i frågan och ge konkreta förslag på hur tolkärendet bör skötas framgent.

Afghanistan är ett farligt land där säkerheten fortsätter att försämras. Så sent som igår dödades sex Nato-soldater i ett självmordsattentat norr om Kabul. Landets regeringsstyrkor har svårigheter att behålla kontrollen över provinsen Helmand, där talibanerna har ett starkt fäste. Situationen för lokaltolkar som har arbetat med västmaktens militära styrkor kommer därför fortsatt att försämras. Många lokaltolkar har mördats för att de har arbetat med andra länders militära styrkor. Det mordförsök DN skriver om i dag visar med all önskvärd tydlighet att det bara är en tidsfråga innan tolkar mördas för att de bistått den svenska staten.

Kampanjledningen föreslår därför följande:

  • Alla tolkar ska ha rätt till en rättssäker prövning.
  • Avskaffa den rättsosäkra ”särskilda ordningen” och säkerställ att den inte används på nytt.
  • Tolkarna kan bistås inom nu gällande lagstiftning, inga lagar behöver ändras för att lösa problemet. Utlänningslagens paragraf om ’särskild anknytning till Sverige’ och Europakonventionen är två exempel på befintligt lagstöd som kan tillämpas.
  • Framgent är det nödvändigt att staten skapar en rättssäker process där lokaltolkar i behov av skydd kan erbjudas just detta. Så länge Sverige avser stävja mänskligt lidande utomlands så kommer lokaltolkar riskera att fara illa på grund av samröre med Sverige. Om inte en rättssäker hantering kommer på plats riskerar lokaltolkar i Mali att utsättas för liknande risker som tolkarna i Afghanistan.

DN skriver i dag om ett möte mellan regeringens utredare och åtta tolkar i behov av skydd. Tolkarna har ingen aning om varför de lämnats kvar medan andra har erbjudits skydd i Sverige. I samband med mötet har tolkarna även överlämnat ett signerat brev där det tydligt beskriver att de är utsatta och i behov av skydd. Samtidigt har Sverige nåtts av uppgifter om en lokaltolk i svensk tjänst som har varit sekunder ifrån en säker död. Tolken som utsattes för mordförsöket har likt ett 20-tal andra tolkar sökt skydd i Sverige men lämnats kvar i Afghanistan.

Vänta inte på att tolkar dödas innan åtgärder vidtas. Dagens artikel i DN visar att tolken varit mycket nära en säker död. Många andra länders tolkar har dödats. Låt inte Sverige bli ytterligare ett land i statistiken över den skam som är att lämna kollegor till svensk myndighetspersonal i händerna på självutnämnda skarprättare.

Försvarsmakten bryter mot Europakonventionen – Problemkalendern #21

Den 27 november i år lämnades en kompletterande JO-anmälan till riksdagens ombudsmän. De juridiska ombud som företräder sju tolkar hade nämligen mottagit nya uppgifter av Försvarsmakten.

Bland annat har Försvarsmakten inkommit med information om de säkerhetsprövningar tolkarna har genomgått. Det framgår av protokollet som upprättades efter chefsjustitieombudsmannen Elisabet Furas besök på Försvarsmakten den 2 oktober. Dessa prövningar är ett krav för att i förlängningen kunna erbjudas skydd i Sverige.

De juridiska ombuden kan nu visa att Försvarsmakten brutit mot Europakonventionen – svensk lag sedan 1995 – vid dessa prövningstillfällen.

Advokaterna uppger att Försvarsmakten enbart presenterat tolkar för Migrationsverket, via svensk utlandsmyndighet, när individen betraktats som ”…ett av oppositionen prioriterat mål inom Afghanistan och kommer sannolikt angripas för att mördas…”.

Så lyder ordalydelsen i den motivering som föregick skydd i Sverige för 12 av advokaternas klienter. Utdraget nedan är från den kompletterande JO-anmälan (advokaternas kursivering):

Screen Shot 2015-12-21 at 09.58.47

Men Europakonventionen stadgar att tolkarna ska beredas skydd om det finns anledning att tro att de kan utsättas för hot till följd av tjänstgöring med Försvarsmakten, inte enbart när tolkar bedöms utgöra prioriterade mål för regeringsfientliga styrkor:

Screen Shot 2015-12-21 at 10.14.43

Ett tidigare hemligstämplat dokument visar att Försvarsmakten gjort bedömningen att det föreligger en hotbild mot lokalanställd personal som tjänstgjort med den svenska kontingenten i Afghanistan:

Screen Shot 2015-12-21 at 10.23.17

Som kampanjledningen påtalat vid flertalet tillfällen, är hotbilden mot tolkarna mycket större än mot lokalanställda kockar för att ta ett exempel. Det beror på att tolkarna företräder militär personal i farliga områden och i samtal med kriminella utövare där Försvarsmakten har haft samverkansbehov. Vidare har tolkarna många gånger figurerat i lokal media, vilket bidragit till att kännedom om tolkarna har spridits i hela Afghanistan.

Därmed har villkoret i Europakonventionens artikel 3 infriats. I enlighet med vad advokaterna skriver, finns det ”…grundad anledning att anta att individen kan utsättas för död eller tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning till följd av sin tjänstgöring med Försvarsmakten i Afghanistan”. Men de nya uppgifterna Försvarsmakten lämnat visar att tolkar endast erbjudits skydd när myndigheten gjort bedömningen att tolkar utgjort prioriterade mål för det regeringsfientliga motståndet, inte att de kan tänkas utgöra mål för de militanta grupperingarna.

Därför har Försvarsmakten brutit mot Europakonventionen, en svensk lag sedan 1995. Vad som ligger bakom myndighetens bristfälliga kännedom om Europakonventionen är oklart. Försvarsmaktens agerande är inte bara olaglig, den försätter kollegor till Afghanistanveteraner i stor fara.