Myndigheter motarbetar varandra – Problemkalendern #16

Kampanjledningen har tidigare skrivit om tolkar som farit illa efter att ha hörsammat Försvarsmaktens rekommendation att söka asyl i ett land utanför Afghanistan, ett så kallat tredje land.

I ett av Ekots reportage från förra året beskriver Försvarsmakten uppmaningen som ett misstag, efter att flertalet tolkar uppmanats att företa en resa med stora risker på egen bekostnad. Tolkarna riskerar att bli igenkända av militanta grupperingar när de reser eller passerar landsgränser med nödvändiga handlingar, handlingar som styrker tjänstgöring med den svenska försvarsmakten.

I reportaget utvecklar generallöjtnant Göran Mårtensson det misstag som har begåtts: ”Det är inte i överensstämmelse med de instruktioner vi ger. Då är det något som har blivit fel i den hanteringen.”

Men Migrationsverket tycker uppenbarligen inte att tolkar utsätter sig för stora risker i samband med dessa resor. Enligt de juridiska ombuden kräver Migrationsverket att tolkarna ska bege sig till ett tredje land för att få sina ärenden prövade i enlighet med Europakonventionen.

Screen Shot 2015-12-15 at 22.11.10

Punkt 55 är hämtad från JO-anmälan och berör sju efterlämnade tolkar som har juridisk representation. Tolkarna har lämnats kvar i Afghanistan på oklara grunder. Just dessa tolkar behöver nu genomgå kompletterande intervjuer som enligt Migrationsverket bara får genomföras på en svensk utlandsmyndighet i Islamabad (Pakistan), New Delhi (Indien) eller Teheran (Iran) eftersom tolkarna är afghanska medborgare.

Det kan låta vansinnigt byråkratiskt men Migrationsverkets anvisning är i linje med myndighetens föreskrifter. Vad Migrationsverket dock underlåter att nämna är att det finns ett undantag från dessa anvisningar.

Det är även något de juridiska ombuden framhäver i sin JO-anmälan:

Screen Shot 2015-12-15 at 23.30.29

Det är alltså möjligt för tolkarna att söka uppehållstillstånd genom Sveriges beskickningar i Afghanistan, exempelvis genom den svenska ambassaden i Kabul. Tolkarna behöver inte, tvärtemot vad Migrationsverket säger, genomföra en riskfylld resa till ett land utanför Afghanistan. Tolkarna kan söka uppehållstillstånd i Afghanistan om det anses föreligga ”särskilda skäl för detta”. Nog borde ett särskilt skäl vara att den svenska staten inte vill utsätta tolkarna för onödiga och riskfyllda resor till ett tredje land?

Genom utlänningslagens 5 kap. 3 a §, kan uppehållstillstånd utfärdas till tolkarna om de anses ha en särskild anknytning till Sverige. Det är vad Socialdemokraterna ansåg att tolkarna kunde betraktas ha när de var i opposition och motionerade om ärendet.

Men den svenska ambassaden i Afghanistan har emellertid avvisat tolkarnas begäran. Det uppger de juridiska ombuden i JO-anmälan:

Screen Shot 2015-12-16 at 00.03.03

Detta trots Migrationsverkets egna föreskrifter som ger ambassaden rätt att utfärda uppehållstillstånd och domen i Migrationsdomstolen från förra året som åberopar tolkarnas lagstadgade rätt till ett prövningsförfarande som tar hänsyn till deras skyddsbehov.

Försvarsmakten har beklagat sig över den uppmaning de själva lämnat till tolkar om att företa en riskfylld resa till ett tredje land. Samtidigt begär Migrationsverket att tolkarna ska resa till Pakistan, Indien eller Iran för att få sina ärenden prövade. Men tolkarna behöver inte resa utomlands; Migrationsverkets föreskrifter ger den svenska ambassaden i Kabul möjlighet att utfärda uppehållstillstånd i Afghanistan. Men ambassaden vägrar erbjuda tolkarna denna möjlighet vilket driver dem till att lämna liv och leverne i hopp om skydd utomlands, utan några som helst garantier.

3 reaktioner på ”Myndigheter motarbetar varandra – Problemkalendern #16”

Kommentarer inaktiverade.