Därför gör regeringen fel – Problemkalendern #17

Regeringen har inte gjort någonting för att hjälpa de tolkar som Sverige har lämnat i Afghanistan. Varför? Socialdemokraterna var ju kritiska till hanteringen av tolkarna i opposition. Partiet skrev till och med två motioner för att bistå tolkarna.

Men väl i regeringsställning har partiet och regeringen inte lyft ett finger i frågan. Försvarsutskottets ordförande Allan Widman (L) valde därför att interpellera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) den 14 juni i år.

Interpellationsdebatten lämnar tyvärr mycket att önska och visar att regeringen inte har satt sig in i frågan. Kampanjledningen reder ut besticken och ger exempel på brister i regeringens anföranden.

1. De tolkar som har lämnats kvar har inte fått sina skyddsskäl prövade. Mellan 2002 och 2014 kom 40-talet tolkar att tjänstgöra med den svenska försvarsmakten i Afghanistan. De tolkar som har fått komma till Sverige har alla tjänstgjort mellan 2013 och 2014. Tolkar som arbetade mellan 2002 och 2013 fick inte sina skyddsskäl prövade av Försvarsmakten och lämnades sedermera kvar i Afghanistan när Sverige avslutade ISAF-insatsen 2014. Det är dessa tolkar som kampanjen ”Tolkarna” nu synliggör och försöker säkra prövningstillfällen för.

Varför fick inte tolkar som arbetade mellan 2002 och 2013 sina skyddsskäl prövade av Försvarsmakten? Svaret dröjde länge på sig men till slut förklarade Försvarsmakten att det berodde på personalbrist, att myndigheten saknade nödvändigt underlag och till slut också att Säkerhetsskyddslagen inte medgav prövningstillstånd för tidigare anställd personal.

Ändå säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att: “Det var den bedömningen som Försvarsmakten gjorde vid det tillfället. Jag kan inte gå in och överpröva Försvarsmaktens bedömning, det ska jag inte göra.”

Men Försvarsmakten har inte ens utrett om tolkar som tjänstgjorde mellan 2002-2013 hade något skyddsskäl eller inte. De tjugotalet tolkar som kampanjen försöker bistå har alla tjänstgjort mellan 2002-2013 och därmed inte varit föremål för Försvarsmaktens bedömning. Det är därför de har lämnats kvar i Afghanistan.

2. Under interpellationens anföranden visar statsrådet Johansson prov på stor okunskap när det kommer till hur tolkarnas vardag såg ut och varför just de har utsatts för större risker. Han säger: ”Och varför ska vi bara prata om tolkar? Varför inte assistenter eller chaufförer eller andra lokalanställda?”

Svaret är enkelt. Tolkarna har stått sida vid sida med svenska soldater och tagit samma risker. När svenskar har varit i strid så har även tolkarna varit i strid. När svenska soldater har skadats och stupat har också tolkar skadats och stupat.

Förstår inte justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att tolkarna har tagit mycket större risker än vad annan lokalanställd personal såsom kockar och byggnadsarbetare har tagit?

Regeringen behöver nu förhålla sig till att Sverige har lämnat ett tjugotal tolkar efter sig i Afghanistan. De har lämnats i Afghanistan enbart på grund av att de inte har fått sina skyddsskäl prövade, något Försvarsmakten sent omsider har sagt bero på begränsningar i nuvarande lagstiftning.

Men ingen lag behöver ändras. Ingen gräddfil behöver öppnas. Det enda regeringen behöver göra är att instruera sina underlydande myndigheter att följa svensk lagstiftning. Tolkarna kan söka uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul eftersom Europakonventionen och utlänningslagen 5 kap. 3 a § tredje stycket har funnits vara tillämplig. Det framgår till och med av Migrationsverkets föreskrift att ambassaden är rätt instans.

Men ambassaden har vägrat att ta emot tolkar som har försökt söka skydd och inte heller prövat tillståndsärenden som Migrationsverket bett dem göra. De har gjort att Migrationsverket och Utrikesdepartementet har hamnat i luven på varandra, vilket tydliggör varför regeringen behöver instruera myndigheterna i frågan.

Statsminister Stefan Löfvén Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen tycks också ha glömt var den har stått i tolkfrågan. När Socialdemokraterna var i opposition uttryckte sig Stefan Löfven mycket kritiskt:

”Jag begriper det inte. Jag tycker att det är omoraliskt. Här har vi människor som har arbetat i Sveriges tjänst i ett sådant här tufft uppdrag och tar uppenbart stora risker om de är kvar. Vi har ett moraliskt ansvar att se till att de kommer väl ut ur detta.”

Var detta bara tomma ord från Sveriges nuvarande regeringschef?