Problemkalendern, dag#2

Försvarsmaktens agerande är föremål för dagens inlägg om de efterlämnade lokaltolkarna i Afghanistan. Kampanjledningen redogör för två exempel där den svenska försvarsmakten gått ut med fel information till tolkar i behov av skydd. Dels genom en offentlig handling som uppmanar en tolk att företa en riskfylld resa på egen bekostnad, dels genom ett samtal med en tolk där Försvarsmakten påstår att en asylansökan i Sverige är synonymt med inreseförbud till hemlandet Afghanistan.

Kampanjledningen kommunicerar regelbundet med de efterlämnade tolkarna i Afghanistan. När det kom till vår kännedom att den svenska försvarsmakten uppmanat en tolk att bege sig till ett tredje land, genom en SMS-konversation, bad vi Försvarsmakten att förse oss med underlaget.

SMS:et är en offentlig handling och har tillhandahållits av Försvarsmakten.

FM_SMS_offentlig_handling

I SMS:et uppmanas en tolk att själv göra en resa till ett tredje land (ett land utanför Afghanistan) för att ansöka om asyl.

Hur kommer det sig att tolkar behöver resa utomlands för att söka asyl? Jo, för att tolkarna inte kan registrera sig som kvotflyktingar i Afghanistan.

Men varför måste tolkarna registrera sig som kvotflyktingar i ett tredje land?

Jo, det har att göra med den lösning som den förra regeringen skapade. Lösningen kom att benämnas den ”särskilda ordningen” och togs fram i ett led att bistå de tolkar som bedömdes ha skyddsskäl med anledning av sitt yrkesutövande i den svenska försvarsmakten.

Den ”särskilda ordningen” har kritiserats för dess avsaknad av transparens som följer av att staten avstått från att beskriva hanteringen i detalj. Det är därför de juridiska ombuden för sju av 20-talet tolkar, valde att JO-anmäla staten i våras. Advokaterna visste inte varför deras klienter nekats skydd och menade att lösningen inte var förenlig med hur en rättsstat som Sverige får agera.

Här nedan följer kampanjledningens uppfattning om den ”särskilda ordningen”:

Försvarsmakten gjorde först en bedömning – på oklara bevekelsegrunder – av vilka tolkar som var i behov av skydd på grund av det arbete de hade genomfört tillsammans med Försvarsmakten. Därefter presenterades listan på tolkar med skyddsskäl för en svensk beskickning (Utlandsmyndighet) som vidarebefordrade listan till Migrationsverket (se sidan sju i JO-anmälan). På sidan sju beskrivs ärendehanteringen för en tolk. I dagsläget finns det inget bekräftat underlag som tyder på att hanteringen varit annorlunda för alla de andra tolkar som omfattats av den ”särskilda ordningen”.

Vidare finns det beskrivet hur den svenska beskickningen presenterat den namngivna tolken ”till Migrationsverket för vidarebosättning”. För att tolkarna ska kunna omfattas av vidarebosättningsprogrammet behöver de presenteras för FN:s flyktingorgan, UNHCR. UNHCR registrerar tolkarna som kvotflyktingar och presenterar dem slutligen för Migrationsverket som fattar beslut om asyl.

Vad är det då som är så anmärkningsvärt med SMS:et som Försvarsmakten skickade?

Efterlämnade lokaltolkar kan inte registrera sig som kvotflyktingar på egen hand, även om de lyckas ta sig till ett land utanför Afghanistan. Försvarsmakten och Migrationsverket har samarbetat för att få till stånd den hårt kritiserade lösningen. Försvarsmakten borde därför veta att det inte går att, som privatperson, dyka upp på UNHCR:s kontor och registrera sig som kvotflykting.

Ändå visar SMS:et att Försvarsmakten har uppmanat en tolk att genomföra resan på egen hand. En resa som har varit farlig för de tolkar som har genomfört den eftersom de riskerat att ertappas med handlingar – nödvändiga för att kunna styrka tjänstgöring med Försvarsmakten – när de passerat landsgränser. Det finns bekräftade fall där tolkar frihetsberövats i ett tredje land och skickats tillbaka till Afghanistan på grund av att de hörsammat Försvarsmaktens rekommendation att självmant söka sig till ett tredje land.

Utöver SMS:et har Sveriges Radio kommit över en handling som visar hur Försvarsmakten har gått ut med fel information vad avser de förbehåll som är associerade med asyl i Sverige.

Klicka på nedanstående länk för att komma till dokumentet:
FM_dok_felaktigt_om_asyl

Handlingen är särskild anmärkningsvärd då uttalandet om att asyl i Sverige är synonymt med inreseförbud i Afghanistan, är direkt felaktigt och har troligtvis även påverkat tolken i beslutet att söka skydd. Ett skyddsbehov som har uppstått på grund av tjänstgöring med den svenska försvarsmakten.

Den svenska statens ”särskilda ordning” är inget annat än ett lågvattenmärke för svensk utrikespolitik. Fortfarande finns det ett 20-tal tolkar som är i behov av skydd trots att svenska staten vid flertalet tillfällen sagt att frågan är löst.

Särskilda risker. Särskilt ansvar. Hur svårt kan det vara?