Migrationsdomstolens beslut och dom

1 oktober 2014 fattade Migrationsdomstolen ett beslut som sa att Migrationsverket gjort fel när de avvisat tolkarnas begäran om asyl.

Domstolen fann att Sverige enligt Europakonventionen har ett ansvar för tolkarnas fri- och rättigheter till följd av deras tjänstgöring med den svenska försvarsmakten i Afghanistan.

Beslutet kan läsas här.

Migrationsverket valde dock att inte följa domstolens instruktioner. Verket menade att Europakonventionen inte var tillämplig i tolkarnas fall. Migrationsverket nekade således tolkarna en möjlighet till rättssäker prövning, vilket fick konsekvensen att Migrationsdomstolen överprövade Migrationsverkets avslagsbeslut och beviljade tre tolkar permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Domen från den 7 mars 2016 har vunnit laga kraft och överklagades inte av Migrationsverket. Därmed menar vi att myndigheterna har accepterat den som vägledande. I enlighet med domen bör de 20-talet tolkar som har lämnats kvar i Afghanistan ha rätt att ansöka om uppehållstillstånd på den svenska ambassaden i Kabul.

Domen kan läsas här.