JO-anmälan

7 april 2015 lämnade advokaterna David Loveday och Ulf Öberg in en JO-anmälan. Advokaterna menar att deras klienter fått sina grundläggande rättigheter åsidosatta.

Anmälan kan läsas här: ”Anmälan till riksdagens ombudsmän”.

Försvarsmakten har inkommit med nya uppgifter i ärendet. Ett kompletterande yttrande har därför lämnats till JO och kan läsas här: ”Komplettering av anmälan till riksdagens ombudsmän”.

11 maj 2016 fattade JO beslut i frågan. Enligt JO har Försvarsmakten och Migrationsverket inte agerat lagstridigt i behandlingen av tolkarna:

”Mot bakgrund av det som Försvarsmakten har redovisat och vad som i övrigt har framkommit i ärendet saknas det underlag för slutsatsen att någon av de anmälda myndigheterna eller företrädare för dessa har agerat på ett sätt som skulle strida mot lag eller annan författning.”

Läs kampanjledningens svar som tydliggör felaktigheter i chefsjustitieombudsmannens beslut.