Frågor och svar

david
Foto: David Bergman

Hur många tolkar rör det sig om?

Sammanlagt omkring ett 40-tal och deras familjer. 21 av dessa har redan fått komma till Sverige som kvotflyktingar. Målet med denna kampanj är att de kvarvarande tolkarna ska få en chans att söka uppehållstillstånd i Sverige.

Varför gör inte regeringen och myndigheterna något?

Det är en gåta för oss också. Sverige har valt att bara hjälpa några. Endast dem som var i tjänst under 2013 och halva 2014. Resten har inte fått någon hjälp. Försvarsmakten säger att den inte får göra något mer enligt gällande lagstiftning. Migrationsverket och Utrikesdepartementet bråkar inbördes om hur frågan ska hanteras. Samtidigt påstår regeringen att frågan är löst.

Det hela är mycket rörigt och varken regeringen eller myndigheterna har kunnat förklara vad som gäller. Ett obestridligt faktum är dock att ett 20-tal tolkar fortfarande väntar på hjälp.

Vad menar ni är rätt att göra?

Tack vare den juridiska process om advokaterna Ulf Öberg och David Loveday har drivit finns idag en vägledande dom från Migrationsdomstolen, från mars 2016, som beskriver vad som är rätt att göra. Enligt utlänningslagen 5 kap. 3a §, tredje stycket, punkt 3, och Europakonventionen har tolkarna rätt att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Migrationsverket har inte överklagat domen som därmed har vunnit laga kraft. Därmed menar vi att det är fastställt att alla tolkar som har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten i Afghanistan har rätt att ansöka om uppehållstillstånd.

Vi menar att svenska staten därför ska tillåta att tolkarna lämnar in ansökningar om uppehållstillstånd på svenska ambassaden i Kabul. Det står i Migrationsverkets föreskrifter att ansökningar om uppehållstillstånd ska kunna sökas på ambassaden.

Varför vägrar UD att ta emot ansökningar om uppehållstillstånd?

Även detta är något som vi inte vet. Vi menar att rättsläget är glasklart. Det finns en vägledande dom från Migrationsdomstolen och det finns föreskrifter som säger att ambassaden i Kabul ska ta emot ansökningar om uppehållstillstånd.

Enligt Förvaltningslagen får inte heller en svensk myndighet vägra att ta emot en handling även om myndigheten själv menar att den är fel instans. Om detta händer ska en svensk förvaltningsmyndighet hjälpa den enskilde att göra rätt. Detta gäller även utländska medborgare.

Det är därför som vi menar att UD bryter mot lagen när man vägrar att ta emot tolkarnas ansökningar om uppehållstillstånd.

Varför kan tolkarna inte söka asyl som alla andra?

Asyl kan bara sökas i Sverige på svensk mark (utlänningslagen 5 kap. 1 §). För att kunna ansöka om asyl måste tolkarna resa till Sverige med flyktingsmugglare såsom många andra asylsökande har gjort. Detta är kostsamt och farligt.

Enligt den dom som kom i mars 2016 i Migrationsdomstolen behöver tolkarna dock inte ansöka om asyl utan kan ansöka om permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3a §, tredje stycket, punkt 3 i utlänningslagen. En sådan ansökan kan lämnas in på en svensk ambassad.

Varför ska tolkarna få en gräddfil som inte andra asylsökande får? Ska man få särskilda privilegier bara för att man har jobbat för svenska staten?

Ja, tolkarna ska särbehandlas. Lagen, i det här fallet Europakonventionen, säger att Sverige har ett särskilt ansvar för utlänningar som staten har haft i sin tjänst. Alla myndigheter måste följa lagen. Migrationsverket får inte hitta på egna regler.

Därtill har Sverige ett särskilt moraliskt ansvar för tolkarna eftersom de har spelat en mycket stor roll för den svenska försvarsmakten. En lokaltolk är visserligen en civilperson och inte svensk medborgare, men utgör en omistlig del av varje svenskt militärt förband utomlands. Tolkarna är de svenska soldaternas ögon och öron, känner människor på plats och förstår kulturen. Utan tolkarna skulle de svenska soldaterna inte ha kunnat göra sitt jobb.

Tolkarna har utsatt sig för samma risker som de svenska soldaterna. När svenska soldater har blivit beskjutna har också tolkarna blivit beskjutna. Svenska soldater som har tjänstgjort i Afghanistan tänker på tolkarna som stridskamrater och man lämnar inte en kamrat efter sig på slagfältet utan hjälp. Tolkarna är i behov av skydd på grund av samröre med den svenska staten. Det är inte Försvarsmaktens fel att människor flyr från Syrien. Däremot är tolkarna i behov av skydd i allra högsta grad på grund av det arbete de genomfört för den svenska försvarsmakten i Afghanistan.

Har inte tolkarna varit medvetna om riskerna och dessutom fått betalt?

Jo, de har varit medvetna om riskerna och har fått betalt. Men frågan är om Sverige också har en skyldighet att hjälpa dem att överleva. Vi menar att Sverige har en sådan skyldighet, både juridiskt och moraliskt. Därför är det inte tillräckligt att bara konstatera att de har fått lön. Moral kan inte mätas i pengar.

Ska alla som har arbetat för Sverige få uppehållstillstånd här?

Nej, vi säger inte att alla som har arbetat för Sverige i Afghanistan ska få komma hit. Vi säger att tolkarna ska ha rätt att få ansöka om uppehållstillstånd, att de ska ha rätt att få sin sak prövad. Om det efter Migrationsverkets prövning visar sig att det inte finns något hot mot dem ska de inte beviljas uppehållstillstånd. Det vi säger är att de ska få en rättvis prövning.

Finns det andra lokalanställda som också behöver hjälp? Vakter och annan servicepersonal?

Ja, men hotbilden mot just tolkarna är mycket större än vad den är mot annan lokalanställd personal eftersom det regeringsfientliga motståndet får ett ansikte på individer som har företrätt svensk militär personal.

Kan inte tolkarna få skydd i Afghanistan istället?

Sverige har hjälpt ett antal tolkar som har valt att stanna kvar i Afghanistan, men det har varit deras eget val. Afghanistan är ett utpräglat klansamhälle där det är svårt att gömma sig eftersom alla vet vem som tillhör vilken familj och klan. Familjebanden sträcker sig över hela landet och det är lätt för talibanerna att spåra upp tolkarna och döda dem, något som har hänt tolkar anställda av andra länder.