Försvarsmakten bryter mot Europakonventionen – Problemkalendern #21

Den 27 november i år lämnades en kompletterande JO-anmälan till riksdagens ombudsmän. De juridiska ombud som företräder sju tolkar hade nämligen mottagit nya uppgifter av Försvarsmakten.

Bland annat har Försvarsmakten inkommit med information om de säkerhetsprövningar tolkarna har genomgått. Det framgår av protokollet som upprättades efter chefsjustitieombudsmannen Elisabet Furas besök på Försvarsmakten den 2 oktober. Dessa prövningar är ett krav för att i förlängningen kunna erbjudas skydd i Sverige.

De juridiska ombuden kan nu visa att Försvarsmakten brutit mot Europakonventionen – svensk lag sedan 1995 – vid dessa prövningstillfällen.

Advokaterna uppger att Försvarsmakten enbart presenterat tolkar för Migrationsverket, via svensk utlandsmyndighet, när individen betraktats som ”…ett av oppositionen prioriterat mål inom Afghanistan och kommer sannolikt angripas för att mördas…”.

Så lyder ordalydelsen i den motivering som föregick skydd i Sverige för 12 av advokaternas klienter. Utdraget nedan är från den kompletterande JO-anmälan (advokaternas kursivering):

Screen Shot 2015-12-21 at 09.58.47

Men Europakonventionen stadgar att tolkarna ska beredas skydd om det finns anledning att tro att de kan utsättas för hot till följd av tjänstgöring med Försvarsmakten, inte enbart när tolkar bedöms utgöra prioriterade mål för regeringsfientliga styrkor:

Screen Shot 2015-12-21 at 10.14.43

Ett tidigare hemligstämplat dokument visar att Försvarsmakten gjort bedömningen att det föreligger en hotbild mot lokalanställd personal som tjänstgjort med den svenska kontingenten i Afghanistan:

Screen Shot 2015-12-21 at 10.23.17

Som kampanjledningen påtalat vid flertalet tillfällen, är hotbilden mot tolkarna mycket större än mot lokalanställda kockar för att ta ett exempel. Det beror på att tolkarna företräder militär personal i farliga områden och i samtal med kriminella utövare där Försvarsmakten har haft samverkansbehov. Vidare har tolkarna många gånger figurerat i lokal media, vilket bidragit till att kännedom om tolkarna har spridits i hela Afghanistan.

Därmed har villkoret i Europakonventionens artikel 3 infriats. I enlighet med vad advokaterna skriver, finns det ”…grundad anledning att anta att individen kan utsättas för död eller tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning till följd av sin tjänstgöring med Försvarsmakten i Afghanistan”. Men de nya uppgifterna Försvarsmakten lämnat visar att tolkar endast erbjudits skydd när myndigheten gjort bedömningen att tolkar utgjort prioriterade mål för det regeringsfientliga motståndet, inte att de kan tänkas utgöra mål för de militanta grupperingarna.

Därför har Försvarsmakten brutit mot Europakonventionen, en svensk lag sedan 1995. Vad som ligger bakom myndighetens bristfälliga kännedom om Europakonventionen är oklart. Försvarsmaktens agerande är inte bara olaglig, den försätter kollegor till Afghanistanveteraner i stor fara.