Ett fall av ministerstyre? – Problemkalendern #3

Ministerstyre är förbjudet i Sverige. Med ministerstyre menas att en minister bestämmer i ett enskild ärende som myndigheterna handlägger. I de afghanska tolkarnas fall finns det mycket som talar för att regeringen ingripit på ett felaktigt sätt. Det finns i alla fall tillräckliga bevis för att frågan borde anmälas till konstitutionsutskottet, KU, i riksdagen.

Regeringsformen, den främsta av grundlagarna, 12 kap. 2 §, säger: ”Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.”

Detta betyder att vare sig regeringen eller en minister har rätt att lägga sig i ett enskilt ärende på myndighetsnivå som handlar om myndighetsutövning mot enskild. Ministrarna är förbjudna att lägga sig i. Och svenska staten gör ingen skillnad på om den enskilde är svensk medborgare eller inte. Alla ska behandlas lika.

Vad var det då som hände sommaren 2012? I den JO-anmälan som advokaterna David Loveday och Ulf Öberg gjort kan man läsa att Migrationsverket och migrationsminister Tobias Billström samma dag, 30 juli, förklarade att Sverige inte hade någon möjlighet att behandla tolkarnas ansökan.

ministerstyre1

Detta skulle kunna ses som en tillfällighet om det inte hade varit för att Migrationsverkets rättschef ett par dagar tidigare i ett mejl till UD förklarade att det krävdes ett politiskt beslut om vissa paragrafer i utlänningslagen skulle kunna användas.

ministerstyre2

Nu vet vi inte exakt vad som hände dessa dagar, men det finns tillräckligt med bevis för att konstitutionsutskottet borde göra en granskning av frågan.

Rättschefens mejl är häpnadsväckande. Han säger att Migrationsverket inte kan tillämpa vissa paragrafer på grund av att han inte fått klartecken uppifrån, dvs. från regeringen. Men myndigheterna ska inte fråga regeringen om lagen ska användas eller inte utan ska bara följa den. Migrationsverket får inte ta emot instruktioner från regeringen.

Men är det inte regeringen som styr myndigheterna? undrar kanske någon. Jo, i alla sammanhang där det gäller deras allmänna verksamhet, men inte just när det gäller hur myndigheterna ska besluta i enstaka ärenden.

Tolkarna ansökte om asyl. Det pågår en rättsvist om denna ansökan ska anses som giltig eller inte. Men den skickades in, och därmed blev den ett ärende för myndigheterna att hantera. Inte för regeringen att hantera.

Ändå samordnade regeringen och Migrationsverket sina uttalanden till pressen, och ändå konstaterade verkets rättschef att man inte kunde göra något utan regeringens stöd. Detta är tillräckligt för att man ska misstänka att ministern givit order om hur myndigheterna ska hantera tolkarnas ansökan. Har detta skett är det ett fall av ministerstyre och således något som borde anmälas till KU.